Музей в Созопол

Лиляна Тодорова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


­­­­Музеят в Созопол предоставя четири вида експозиции- разкопки на стара църква от древния град Аполония, постоянна експозиция, временни гостуващи изложби и възможност за наблюдение на обширният морски пейзаж от откритата конзолна площадка.

 Проектът е на територия с историческо наследство. Спецификата на мястото диктува формообразуването на сградата, така че тя да бъде съобразена с археологическите разкопки, от една страна, и с морския пейзаж от друга.  Едната част на сградата преминава от затворен обем в покритие от перфорирана стомана. Това позволява разкопките да са едновременнно достъпни за всички и защитени от атмосферните въздействия.

 Влизането в сградата е възможно от две места-  служебен вход и вход за посетители. Служебният вход води до помещенията за подготовка на изложби, офисите и складовите пространства.  Фоайето на главния вход разпределя достъпът до експозиционните зали, кафенето и лекционната зала.Комбинация от покрит пасаж и английски двор свързват лекционната зала и административната част на музея .

  Галериините пространства изискват дифузна слънчева светлина.Това позволява сградата да бъде полувкопана в земята, което  същевременно намалява общото влияние върху пейзажа на мястото.  

 Важен елемент от концепцията на проекта е наклонът на подовата плоча на подземния етаж. Това променя височината на залата за постоянни изложби спрямо тази за временни  и позволява вкопаването на обема повече в терена, следвайки естествения релеф на скалата.

  Кафенето е ориентирано с гледка към морето. До него може да се достигне по два начина. Първият подход е от главното фоайе, а вторият е по зеления покрив, без да се влиза в самата сграда. Заведението предоставя достъп  до конзолно издадената покривна тераса.

Част от сградата, където се намират офисните помещения и лекционната зала, остава напълно скрита в терена-изцяло вкопана в земята и покрита с зелен покрив. 

Автор


Лиляна Тодорова

Възраст: 21

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а