Проект 17: Научен център

., УАСГ, София


за проекта


Цел на проекта:
  Научен център който да популяризира и издигне интересът към науките и новите технологии.

Ситуация:
  гр. Любляна, Словения
  Зоната за Научен център е в периферията на централната зона на града и тангира с един от основните достъпи до града – бул. Барянска. От запад ситуацията граничи с улица Рихаржева, а от север с малката река Градашица и прилежащата към нея паркова зона. В района преобладава дребно жилищно строителство, а в близост се намират начално училище, църква и център за възрастни.
 Характерно за Любляна е изклучително добре развитото велосипедно движение. На жителите и посетителите на Любляна е предоставена възможността да паркират авотомобилите си на съответните пунктове и безплатно да използват общиснки велосипеди. Такъв паркинг на Park and Ride се намира на 2 км южно от зоната за Научен център, а пунктове за велосипеди са разпръснати широко из града. Намерението на общината е да продължи да насърчава велосипедното и пешеходното движение.

Формообразуване:
  Една от основните цели при формообразуването бе те да бъдат съобразени с подробния устроиствен план предвиждащ североизточната част от дадения парцел да бъде паркова зона. Обемите нужни за научен център не бива да бъдат конфликт със в среда с парковата среда около реката. Това е постигнато чрез членение на сградата на няколко обема, посредством съществуващи пространствени направления. Получените 3 обема реферират към една от най-популярните забележителности на града - Тройният мост построен над река Любляница. Реката е важна част от живота и профила на града и именно взаимодействието вода - суша характеризира трите обема на Научния център. Пространството образувано между тях би могло да се разглежда като своеобразен каньон – преходен и прозрачен.

Вътрешни пространства:
  Фоайето на сградата е разположено във обединяващата трите обема структура. Входът е ориентиран към парковата зона, тъй като от там се очаква да идва най-големият поток от хора идващи от центъра на града. Чрез стълбище се слиза на по-долно ниво към отворена площадска с амфитеатър и връзка към фоайето и кафенето.
 На кота терен се намира пространство за временни изложби, като е запазен важния пешеходен преход през ситуацията, който е естествено образувал се и понастоящем е пешеходна пътека ползваща се от местните. Подходът към онсновната част от програмата на Научния център се осъществява чрез пластично оформено стълбище и срещулежащите асансьори. В музеят се помещават постоянни експозиции, а галерията и шоурума се използват за временни изложби и могат да бъдат наемани и ползвани от външни частни лица и фирми изразяващи дейността си в сферата на науките и технологиите. Чрез възможността за наемане на помещения Научния център ще бъде обединител между обикновената публика, професионалисти и учени. Планетариумът като представител на небесните тела левитира между другите 3 земни тела.

Конструкция:
  Конструкцията на трите пластични телата преставлява ограждаща ферма окачена на стоманобетонни ядра в двата края. Тези ядра също служат като аварийни изходи и за разположението на товарните асанцьори за експонатите. Подовата и покривната конструкция е изградена от напречни ферми, а мостовете свързващи телата, междугалерийните тераси и планетариумът са леки висящи конструкции. Плавното оформление на телата е чрез панели с изолация и завършващ пръскан бетон.


Автор


Десислава Петева Вълкова