Проект 21: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ /I-VIIIклас/ - жк. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

., Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


УЧИЛИЩЕ – СРЕДА НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ

СИТУАЦИЯ

Основното училище се проектира на урегулиран поземлен имот в жк. Експериментален – Столична Община. Основните му градоустройствени показатели са Кинт = 3, плътност на застрояване 60% и процент за озеленени площи 40%. К.К. > 25м. Проектът се съобразява с устройствените параметри на прилежащата си територия спрямо ОУП на гр. София.

Поради внушителния си обем и по-доброто вписване в градката среда, сградата на училищния комплекс е потопена в терена и достига кота -3.60. Зоните за спорт и отдих са терасирани като постепенно се изкачват до кота ± 0.00.  Основните подходи са ориентирани към представително обществено пространство. Предвидени са второстепенните подходи /за стопански и битови дейности/. Осигурен е достъп до сградата на хора в неравностойно положение. Предвиден е паркинг за лични велосипеди и автомобили за преподаватели и служители, както и бърз паркинг за родители. В близост до училищната сграда има спирка за градски транспорт.

Проектът е съобразен с градоустройствените показатели, със ситуацията, околната среда и застрояване, пешеходен и автомобилен подход.

АРХИТЕКТУРНО И ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

Основното училище има за цел да осъществи важни градоустройствени и архитектурни задачи. Композицията му гарантира компактност и удобни връзки за осъществяване на научно-образователния процес. Различните функционални зони са ясно обособени. Архитектурния образ на училището въздейства притегателно върху неговите посетители, като създава и асоциации, обвързани с образователната му насоченост.

Учебната програма се организира: от I до VIII клас по 4 на брой паралелки - 32 класно училище. ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ: 768. Училищната сграда е съобразена с общия брой ученици, като територията на учебната му част е оразмерена на базата 25-30м2 на ученик. Ориентацията  на класните стаи са съобразени със свeтовните посоки – изток, югоизток, югозапад, запад. Ориентация на кабинети – северозапад, север, североизток.

Училището има две ясно обособени зони – зона за учиниците от I-IV клас и зона за по- големите ученици V-VIII клас. Основната идея на проекта е организиране на общи пространства за комуникация, среща с приятел, отдих и почивка.

 

 

 

 

На първият етаж /-3.60/  са организирани всички специализирани кабинети и лобаратории – кабинет по физика, химия, биология, език, география. Както и част от класните стаи. Като всички те са проектирани и съобразени с конкретните изисквания.  Към всеки кабинет е предвидено хранилище, както и учителска стая.

Всички класни стаи и специализирани кабинети се организират около две многофункционални зони – едната е амфитеaтрално пространство, което свързва двата етажа, които са на кота -3.60 и  ±0.00, и втората зона е озеленен вътрешен двор за отдих и почивка на по-малките ученици. На кота ±0.00 се намира и основното фoайе на училището. То е визитната картичка на училището, то създава първото и трайно впечатление. Прекрачвайки прага му, учениците желаят да почувстват сигурност и спокойствие. Те трябва да могат да се ориентират бързо и лесно в обстановката.

Основните входове са разделени за ученици от I-IV клас и от V – VIIIклас. На ниво ±0.00 са предвидени всички основни функционални зони – охрана, вертикална комуникация, лекар, библиотека. Тук са организирани и всички класни стаи. С обходна галерия около вътрешния двор се постига визуалния контакт на учениците, както и чрез амфитеaтралното слизане до долният етаж. С топли връзки се достига до закритата зона за спорт, към която са предвидени всички помощни помещения.

На третият етаж /+3.60/ е организирана административната част на училището. Като част от покрива се използва за зона за почивка и отдих, както от децата, така и от техните учители.

Фасадното решение е чрез озеленени фасади, който допринасят за достигането на детския мащаб и доброто вписване в заобикалящата градска среда. Използвана е и окачена динамична фасада, чрез която се постига различен архитектурен и въздействащ образ, чрез нея се регулира ослънчаването и засенчването на класните стаи.

Основната цел  на проекта е да се подтикнат децата да ходят на училище с желание.  Да имат интерес да се развиват, да не спират да мечтаят за своето бъдеще и ден след ден да работят за реализирането на целите в живота си, защото успехът идва с упоритост, постоянство, непрекъснато учене и смелост да поемаш нови отговорности.


Автор


ЙОАННА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА