Жилищна структурна единица и градски център

Надя Христова, Симона Чакърова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът е разработван с учебна цел по време на зимния семестър на четвърти курс към „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, гр. София.

Разработеният терен се намира в периферията на град София, в непосредствена близост до Околовръстния път и новопостроената автомагистрала „Люлин“. Именно това прави зоната изключително достъпна.

Концепцията на проекта е да се запази зеленият ръкав, идващ от вътрешността на столицата, като успоредно с това се урбанизира една незастроена терироия с голям потенциал.

Основната идея е заложена в изграждането на три зони – два квартала, предлагащи различна степен на комфорт на обитателите, и зона за спорт и рекреация.  Централен елемент от композицията е съществуващият язовир Суходол, чието премостване позволява обвързването на целия комплекс.

Зелената идея е свързана не само с озеленяване и облагородяване на района, но и с голяма пешеходна и вело алея, която би могла да се обедини с териториите в съседство отвъд Околовръстния път. По този начин се дава предимство на пешеходците и велосипедистите пред това на автомобилите.

В разработваната територия са обособени два обществени центъра с различни функции – култура, бизнес и рекреация. Бизнес зоната допринася за икономическото развитие на квартала и играе ключова роля за шумоизолацията на жилищните зони. Зоната за озеленяване, обособена като голф игрище с прилежащ ваканционен комплекс и голф клуб ще играе ролята на буфер спрямо тангиращата автомагистрала.

Ясно формираните три визуални и пешеходни оси, водят към зоната за култура и рекреация – две от тях посредством преминаване на водното пространство (откъм голф клуба и откъм южната жилищна зона), а третият минаващ изцяло по суша, водещ началото си от православния храм.

Пешеходните връзки като основна част за развитие на квартала са и тези, които обвързват територията в едно цяло, а сърцето на този единен организъм е зоната за рекреация, където се намира и кей, даващ възможност за допълнителни развлечения и разходки по вода.

Съвкупността от комфортна зона за обитаване, доброто обществено обслужване, възможността за пешеходен и велосипеден транспорт, непосредствената близост на природата около и в зоната създават условия за живот, които отговарят на нуждите на съвременния човек. 

Автор


Надя Христова, Симона Чакърова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а