Проект 30: Фабрика за фитинги

., УАСГ, София


за проекта


     Проектът, разработван по време на дипломния ми семестър носи името „Фабрика за фитинги“. Една от основните ми цели при избор на такъв тип сграда бе да се опитам да покажа различна визия на общоприетите промишлени сгради, която обикновено бива смятана за обикновена и скучна.    

      Теренът, избран от мен се намира в „Бизнес зона – Добрич“ в северната част на града. Локацията е подходяща за развитие на промишлени производства. Главният вход на сградата е разположен откъм западната страна на имота. Пред него е организирано парково пространство с места за отдих. В лявата страна на сградата е ситуиран паркинг, съобразен с изискванията за брой паркоместа. Непосредствено след паркинга има разположена бариера, през която преминават единствено камиони, които да зареждат предприятието и да изнасят готовата продукция. Това се случва в стопанския двор, посредством шлюзове. Генералният план предвижда ясна организация на товарните и човешки потоци. Ниската плътност и интензивност на застрояване  имат за цел създаването на среда с подчертано благоприятен ефект върху работещите и посетителите.     Формирана е компактна обемно - планировъчна структура: пряко, свързаните с производството обслужващи дейности са разположени в издължено централно пространство, а основните пространства, в които се разгръща технологичният процес  (складове и производствени помещения), са разположени около него.  Тази структура позволява лесно развитие на производствените площи в надлъжна посока.   

      На първото  ниво  са разположени складовете за суровини и готова продукция, както и производствените помещения, част от санитарно-битовите помещения, столовата, както и шоурум свързани с общественото обслужване. На междинното ниво +3.50 са разположени 2 типа офиси – административни в западната част на сградата и производствени – над санитарно-битовите помещения на кота +0.00  . На кота  +6.95 са разположени зали за обучение и презентации, които са неотменна част от съдържанието на съвременното производствено предприятие, както и технически помещения, свързани с производството и със системата на покривното озеленяване.   

      Обслужващите пространства на предприятието, предназначени за експониране на продукцията и обществено хранене, тренировъчните и презентационни зали, парковата среда и паркингът пред  тях са споделени с града. „Споделянето“ предполага привнасяне на ново качество в съществуващата среда за всички обитатели. Предвидила съм възможност за бъдещо разширение, което е твърде вероятно да се наложи като се вземе под внимание динамиката на развитие, както и широкото поле за иновации  на това производство.    

     Конструкцията на сградата е метална. За носеща съм избрала триъгълна ферма, улесняваща усукването на покрива. Покривът е решен на две нива – над производствената зона плосък а над складовете озеленен. Изпълнени са с метални панели с размери 2 на 6м. Поради необходимостта от допълнително естествено осветление над производствената зона част от металните термопанели са заменени с прозрачни. Зеленият покрив продължава, покривайки стопанския двор.

    Характерно за някои промишлени сгради е типичен белег на определен тип производство  да намира  пряко отражение във външния облик, с цел лесно разпознаване на предназначението на сградата. В моя случай такъв елемент се явява зеленият покрив, замислен да бъде в мека форма, за да създава илюзия за озеленен хълм и за огънати фитинги едновременно. Еко темата участва и във интериорното решение чрез внесените зелени стени и естествено дърво под формата на окачен таван над рецепцията.

Автор


Десислава Ивайлова Ангелова

Месторабота: „МИА АРХИТЕКТИ“