Проект 33: Трамвайно депо на ул. „Клокотница“ в гр. София и прилежащата му територия в контекста на урбанистичните идеи за рехабилитация на окологаровия район и обособяване на вторичен градски център.

., УАСГ, София


за проекта


ОБЕКТ

на дипломната разработка:

Трамвайно депо на ул. „Клокотница“ в гр. София и прилежащата му територия в контекста на урбанистичните идеи за рехабилитация на окологаровия район и обособяване на вторичен градски център.

ОБХВАТ

на дипломната разработка:

Дипломният проект следва да предложи решение на три нива както следва:

1. Устройствена  идея за организация на територията, заключена между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и продължението на ул. „Раковска“, ж.п. релсите и ул. „Козлодуй“.

2. Архитектурна идея за консервация, реставрация и адаптация на НКЦ комплекс Трамвайно депо „Клокотница“ и развитието му със съвременно застрояване в обхвата на територията ограничена от бул. „Княгиня Мария Луиза“ и улиците „Будапеща“, „Рила“, „Клокотница“ и „Веслец“.

3. Съхраняване на нематериалното наследство на зоната с откриване на фестивален трамвай, който е едновременно част от интерактивния музей на трамвая и също така е движещ се „бюлетин“, който свързва фестивалните кина на София и популяризира дейността на комплекса.

Проектът предлага концептуална разработка на градоустройствено ниво за развитие на зоната заключена между бул. Княгиня Мария Луиза (от запад) и продължението на ул. Раковска (от изток), ж.п. релсите (от север) и ул. Козлодуй (на юг). Предложението акцентира върху изявяването на културните паметници в зоната, улесняването на пешеходното движение, облагородяването на средата чрез обособяване на места за отдих и рекреация. Предвижда се помещаване на бизнес парк за удовлетворяване на публично-частния интерес, както и създаването на зелен коридор, който да изолира градската тъкан от шума на преминаващите влакове в непосредствена близост.

В процесът на осмисляне на задачата и търсене на нови функции и възможности за развитие на територията, темите „КИНО“ и „ТРАМВАИ“ неотлъчно съпътстват взетите решения, съчетавайки балансирана симбиоза между икономическия и културно-социалния аспект на проекта.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

След оценка на ценността на съществуващия сграден фонд в имота, се премахват постройките с ниска стойност и в лошо конструктивно състояние. Запазват се сградите със статут на културни паметници и тези, които носят непокътнат белега на епохата, в която са строени. Изграждат се и нови сгради, съобразени частично с предвижданията на действащия ПУП, като критериите при тяхното проектиране са да отговарят в най-голяма степен на специфичните характеристики на средата, сключеното застрояване, което се наблюдава по цялото продължение на бул. „Мария Луиза“. Обемът, височината и мащаба на новите постройки са напълно съотносими с тези на съществуващите сгради в комплекса. Колоритното изграждане на фасадите, подбора на цветове и материали правят така че привнесеното да е четимо, но същевременно то създава хармонично единство, в което старо и ново функционират в една перфектно балансирана симбиоза, която съхранява промишлената атмосфера на средата.

Основни акценти в проектното решение са стремежа за запазване на атмосферата на индустралния интериор на тухлените сгради и експонирането на дървената покривна конструкция.

В интериорно отношение проектът предвижда да бъде съхранен максимално индустриалния вид и морфология на пространството, като в пълна степен използва даденостите на средата.

Акцент в интериора са масите за работа на отдела за постпродукция към киноцентъра. Проектирани специално за това пространство , те се движат върху оригиналните трамвайни релси и по този начин създават една непрестанно променяща се и динамична атмосфера на работния процес.

Автор


Теодора Нинова и Лилия Калчева