Проект 35: Административна сграда на районно кметство „ Младост“, гр, Варна

., ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна


за проекта


Главната цел на проекта е да се представи обемно – пространствена концепция и да се изготви идеен проект за нова сграда , в която да се помещава администрацията на този район, осигуряващ оптимално функциониране на сградата. Като се отчете разположението - между два булеварда – да се намери най – удачното решение както за служителите на сградата, така и за хората, които ще я посещават.
Проектът е разработен в северозападната част на град Варна, в район „Младост“, между два основни булеварда – бул. „Сливница“ и бул. „Христо Смирненски“. Предвид функцията на сградата и обхвата, който трябва да има , ситуацията предразполага създаването на среда, която да има удобни връзки, както на административно ниво ( с Община Варна и Държавен архив), така и с хората, които ще обслужва. Прокетът обхваща територия с площ 16 299кв.м. Главният пешеходен достъп се осигурява от две места – от към бул. „Сливница“ и от към ул. „Тролейна“ на кота ±0,00. Входът за зареждане на зона „ хранене“ е на североизточната фасада от към ул. „Тролейна“ на кота ±0.00. Предвидени са още 2 евакуационни изхода на партерният етаж и още един на сутерен. Автомобилният достъп се осъществява само от ул.“ Тролейна“, поради факта, че двата булеварда са улици от IIIти клас, които изискват създаването на локално платно.
При изграждането на концепцията и в резултат на прочуванията се търсят следните решения:
- изграждането на максимално изчистен и опростен обем, който както да показва „ прозрачността“ на държавната администрация и да предразполага участието на населението в
нея, така и да създава необходимите условия за работа на нейните служителите;
- използването на минимален брой материали, в защита на статута на сградата и нейната функция;
- създаването на удобен пешеходен достъп от всички страни.
Решаваща роля за обемно – пространственото решение на сградата има формата на урегулирания поземлен имот и прилежащата към нея дървесна растителност. С цел запазването и се образува едно вътрешно пространство, със собствен микроклимат, което се превръща, както в основен вход на пленарната зала, така и в място за отдих и социални контакти.
Сградата се състои от два основни обема, които подчертават нейната функция и принцип на работа. Във вертикала се развива съответно на три и четири нива. По – високия обем , от към двата булеварда, се разполагат функционални групи, които работят помежду си и нямат пряка връзка и работа с населението. Фасадите са от бял бетон , а югоизточната фасада е окачена от фибро бетон. По – ниският обем е изцяло от окачена стъклена фасада, която предлага на минувачите поглед към административните функции . Високата степен на прозрачност приканва , а светлината, която навлиза създава приятна работна среда. Тук се намират всички функционали групи , които имат пряка връзка с населението. За вътрешното пространство , което играе ролята на свързващ елемент на двата обема, са използвани HPL панели. Те, от една страна създават необходимият уют , от друга рязко разграничават отделните функции на сградата. Погледнато отгоре това пространство наподобява формата на капитал. И в двата обема имаме парадни отворени стълби, които стимулират тяхната употреба, както и здравословната употреба на сградата. Освен това стимулират социалните контакти и обмена на информация.
Конструкцията е смесена . Двата основни обема са от стоманобетонна монолитна конструкция, а „свързващият“ елемент, т. нар. капитал, е от метална конструкция.
 

Автор


Олга Борисова Голант