Проект 40: Облач, НО - проект за многофункционално сградно пространство, Зона Г-14 (квАРТалът), гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Облач, НО е пространство, играещо ролята на преход към вътрешното дворно пространство на квартал 18, Зона Г-14, покрито от три самостоятелно работещи адаптивно-функционални етажа. Концепцията е водена от идеята за динамична промяна в контекста на бързо развиващия се квАРТал.

Вследствие на задълбочено проучване, открояваме следните ценни характеристики, изграждащи идентичността на зоната:

•  Вътрешни квартални пространства с потенциал за обособяване за обществено ползване.

•  Богато културно-историческо наследство.

•  Характерен човешки мащаб и единен силует.

•  Свързаност с градския център.

•  Отличителен архитектурен облик.

•  Интересни творчески прояви върху кварталните фасади.

и адресираме проблемите на квартала свързани с :

•  Липсата на качествени обществени пространства.

•  Занемарените и неоползотворени  „вътрешни дворове“.

•  Бързото развитие и разрастващата се вариация от нужди на Зона Г-14.

Предлагаме обединяване на имотите на територията на отделните вътрешни дворове на квАРТала  и преориентирането им към обществено ползване с цел рекреация, отдих и развитие на новопоявяващите се бизнеси, предлагащи услуги от търговско и занимателно (курсове,  co-working офиси, и др.) естество. За постигането на съгласие от понастоящем живущите там собственици на земята предлагаме общи привилегии, свързани със самия двор, и допълнителни компенсации, ориентирани към проблемното паркиране в зоната.

Третираме предложеното ни по задание строително петно като четири самостоятелни вертикално разположени пространства. Партерният етаж остава свободен, изцяло отворен за обществено ползване, и предлага преход към вътрешния двор на сградния ансамбъл. Обемите, изграждащи пространствата на следващите три етажа, са решени оптимално, адаптивно, с идеята за лесна и бърза промяна на функцията.Вертикалната комуникация е решена извън основния обем и е обвързана с различните нива чрез мостове, изградени на принципа на паркови алеи тип „Серпентина“. Целта е постигане на хармонична композиция в комбинация с природните форми на предложеното озеленяване.

Облач, НО  провокира промяна и е отправна точка за положителното развитие на градската среда в съществуващия исторически контекст.

Облач, НО е идея, която цели да приюти разнообразните истории на квартала и да създаде място за нови такива.


Автор


Соня Янкова и Мартин Стоянов