“WEST GATE” - THREE FRONTS PROJECT

Георги Георгиев, Антоний Данев, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


Разработваната територия се намира в град София, в непосредствена близост до ж.к. „Люлин 5” на североизток, Западен парк на югоизток, местност Малка Коньовица на юг и пътния възел на автомагистрала „Люлин” със софийския околовръстен път на запад. Характерно за зоната е, че граничи с Паневропейски транспортни коридори  №4 (Германия- Гърция/Турция) и №8 (Албания-България). Това прави територията изключително важна и с голям потенциал за развитие.

При първоначалните проучвания бяха отчетени природните дадености на мястото, но не липсваха и проблеми. Един от тях е отсъствието на обвързаност между крайните микрорайони на ж.к. „Люлин” и Западен парк. Друг проблем беше концентрирането на транспортна инфраструктура с висока интензивност на движение. Изучавайки Общия устройствен план на София, концепцията на проекта се разви в три направления. Първото беше адекватното зониране на територията. Като идеята е да се разработи преходна ивица между ж.к. „Люлин” и Западен парк. Второто направление имаше за цел да обогати съществуващата зелена инфрастурктура, която да прелее в новата преходна зона и да се обвърже със Западен парк на изток. Третата част на концепцията беше да се раздели пешеходния от автомобилния трафик, както и оптимизиране на градския и автомобилния транспорт.

При така сформиралата се концепция се разработи зона, която да отговаря на бъдещите изисквания на София и кореспондира по един хармоничен начин с градската тъкан, но същевременно е отговорна към устойчивото развитие на зелената система на столицата. Наличието на главни транспортни коридори логично доведе до разработването на бизнес парк, който е ситуиран между пътния възел на автомагистрала „Люлин” с околовръстния път и ж.к. „Люлин 5”. Бизнес паркът има за цел да покачи икономическите показатели на района и чрез него София да получи едно ново и модерно лице, което да бъде разпознаваемо чрез характерния си силует. На югоизток територията се развива в обществена зона, която граничи с квартал „Люлин” и предвидения от Общия устройствен план бъдещ булевард. В нея се предвижда паркова среда и сгради, допринасящи за покачването на стандарта на живот в квартала- медиатека, кино и търговски сгради. От другата страна на булеварда се разработи спортна зона. Тя включва в себе си покрити спортни зали, плувен комплекс и игрища. Предвиден е и нов градски стадион. Локацията му е обоснована, тъй като се намира в края на града, има възможност за интегрирането му с метрото и е свързан с ключови пътни артерии. Силуетът му ще контрастира с вертикализмът на бизнес парка, създавайки още по-запомняща се визия за жителите и гостите на столицата. Идеята за бъдещия булевард е да бъде частично вкопан. По този начин ще се изгради шумова бариера, а изкопните земни маси ще се използват за изравняване на терена при спортната зона. Цялата разработена територия е обвързана с пешеходни мостове, като по този начин хората ще имат свобода на движение независимо от автомобилния трафик.

В настоящия проект се адресират някои от сериозните проблеми на съвременното градоустройствено планиране- презастрояване, липса на подходяща инфраструктура, недостъпна среда, лиспа на устойчиво развитие. Нашето предложение се стреми да отговори рационално на тези проблеми, като хармонично обвърже трите важни аспекта при планирането на всяка урбанизирана територия- град, природа и транспорт.

Автор


Георги Георгиев, Антоний Данев

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а