Проект 47: Многофамилни жилищни сгради с етажни градини, бул. Т. Александров, гр. София

(Концептуален проект), УАСГ, София


за проекта


Проектът представлява концептуална разработка на система от три многофамилни жилищни сгради, разположени в ж.к. Илинден, между улиците Пиротска и Хисаря, северно от бул. Тодор Александров. Ситуацията е строго специфична и създава предпоставки за нетрадиционни архитектурни решения, предлагащи висока степен на комфорт и естетически издържана среда, както за ползвателите на сградите, така и за преминаващите. Именно към това се стреми настоящата идейна разработка, изхождайки от характеристиките на мястото и отчитайки функционалните и художествени стойности на съществуващата паркова среда и жилищна застройка.
Настоящата ситуация се характеризира с редица проблеми преди всичко от композиционно естество, както и липса на ясен подход към оформящите се градоустройствени оси и направления. В основата на концепцията е заложен отговорен подход към урбанистичните дадености и природната среда, както и стремеж за нейното експониране и развитие. Градската тъкан в района е формирана сложно и поетапно, като се подчинява на ортогонално решена улична мрежа с издължени квартали в посока изток – запад. Теренът, предложен за застрояване се намира в контактната зона на четири отделни градоустройствени системи, носещи своята вътрешна организационна структура: парк Св. Троица на север, жилищна група с високи панелни сгради на северозапад, Академия на МВР – на изток, като и съществуващо по-старо ниско застрояване и проектираните като експериментален комплекс редови къщи на СГНС (проект от 40-те). При по-обстоен поглед над ситуацията се забелязва наличието на слабо изявена ос – визуална и комуникационна в направление север-юг, пронизваща ортогонално решения комплекс при ул. Найчо Цанов и обвързваща парк св. Троица с бул. А. Стамболийски. Направлението е непроведено докрай и не се експлоатира. Допълнително усложнение на композиционните дадености внася и преминаващия диагонално на главните посоки бул. Т. Александров, разбиващ правоъгълния квартал на трапец и триъгълник и по този начин формиращ предпоставка за градоустройствена доминанта.
Проектната разработка не се ограничава до изграждане на жилищна структура в предвидения парцел, а се стреми към комплексно решение на ситуацията с оглед максимално запазване и развиване на човешкия мащаб и силното присъствие на озеленяването. Характеристиките, присъщи на жилищната
зона с ниско застрояване (арх. К. Босев и колектив) се разглеждат като ценност, а нерешеното до момента композиционно обвързване на застройката от двете страни на булеварда като първостепенен проблем за разрешаване.
Изхождайки от разгледаните градоустройствени дадености и проблеми, проектът предлага отстраняване на тупиковия завършек на ул. Пиротска , попадащ в озеленена зона съгласно ОУП и придаването му към парка и терена за застрояване. На място на свободната площ до бул. Т. Александров и част от съществуващия нерегламентиран паркинг се предвижда изграждане на системата от три типови блока съгласно приложената графична разработка, в приземието на които са предвидени широки пешеходни пасажи, обвързващи съществуващите алеи на парка в направление север-юг с новопроектираната алейна система и озеленени площи при булеварда. Предвижда се и изграждането на пешеходни пътеки (или надлез), обвързващи стъпаловидно разшираяващата се зона за рекреация пред блоковете с предвидената СМФ зона от южната страна. В последната следва да се проведе пешеходна ос в същото направление, продължаваща към бул. А Стамболийски и ограничаваща новопредвиденото (общественообслужващо) застрояване в западната половина на СМФ зона.
Архитектурният образ и функционалното решение на жилищните сгради се базират на концепцията за запазване на парковата среда проведена в съществуващия от юг комплекс и „еднофамилния“ характер на жилището, чрез издигането им във височина. Всяка от трите секции представлява система от редуващи се два типа жилищни етажи с шахматно разместени озеленени тераси. При такъв тип подредба по вертикала, над всяка от терасите се осигурява светла височина от два жилищни етажа (560 см) и се предвижда засаждане на ниска дървесна растителност. Заедно с представените в графичните материали зони с масивна настилка, терасите се превръщат в неголеми типови дворове към всяко от съответните им жилища. Конструктивното решение на така оформилите се дълги полета, разчита на плътни стоманобетонни греди, изграждащи стените на „ваните“ с пръст под озеленената част. Цялата етажна структура е поместена в композиционна рамка, чиято свободностояща вертикала представлява стоманобетонова стена и осигурява и надеждно стъпване на терасите.
Такова обемно решение и използването на открити мостовидни платформи би създало известни ветрови проблеми при по-горните нива. За предотвратяването им е предвидена възможност за частично затваряне от вътрешната страна на терасите (предна за нечетните етажи и задна за четните) чрез плъзгащи се поликарбонатни платна, както и наличието на статични решетести плоскости в същата зона, даващи възможност за провеждането на вертикално увивно озеленяване.
Във функционален смисъл, сградите следват плановата схема, характерна за пунктово застрояване – наличие на средищен комуникационен възел със стълбище в самостоятелна остъклена пожароосигурена клетка и етажни площадки с асансьор. На всеки етаж са разположени по две жилища с квадратура съответно 125 (+35 тераса) и 112 кв.м. Всички жилищни единици в типовите етажи разполагат с две спални помещения, необходимите санитарни трактове, кабинет и обединено пространство за група ден – дневна с трапезария и кухня.
Първите два етажа на сградите имат различна планова схема, като на главната (южна) фасада на второ ниво са разположени обслужващи обекти, съгласно проектната разработка, а на приземно – търговски площи и пешеходни пробиви. Сутеренът е решен със складови помещения към всяка жилищна единица, а необходимите паркоместа са изнесени във самостоятелен едноетажен вентилируем подземен паркинг, изграден западно от последната секция и обслужван непосредствено от ул. Пиротска.
Интерес представляват вторите нива, чиято гъвкава планировка позволява вариативност при функционалното решение. Помещенията са оразмерени и нормативно годни за разполагане на редица обслужващи звена към жилищния тракт като детска градина, фитнес комплекс, фризьорски салони и пр.

Автор


Иван Валентинов Василев