Проект 53: МУЗЕЙ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА И НАУКАТА – ПАРАМАТА, АВСТРАЛИЯ

., УАСГ, София


за проекта


I.Местоположение

Територията се намира в едно от предградията на Сидни – Парамата, на брега на едноименната река. Ситуацията е разположена в близост до градския център и попада в „сърцето“ на един от новите обществени центрове предвидени в „Стратегията за развитие на Сидни“.

II.Концепция

 • КАКВО липсва в квартала?

Липсата на публични пространства предопределя осмислянето на новопроектираната сграда като вторичен обществен център. Предвижда се и пешеходна връзка между двата бряга на реката.

 • КАКВА да бъде новопроектираната сграда?

            Новопроектираната сграда трябва да отговори едновременно на двете най-силни дадености на ситуацията – непосредствената близост на небостъргачи и прекия контакт с речното корито.

 • КАК да отговорим на нуждите на квартала?

            Новопостроената сграда е разделена на няколко сегмента с различни височини и площи. Първият, основен обем - широкоплощен и подземен, така че неговият покрив да бъде на едно ниво с улицата. По високите обеми, с по малка площ, са разположени възможно най-близо до вече съществуващите високи сгради така че да не оказват влияние на обществената зона.

III.Функционална организация и предназначение на обекта

Структурата на дейностите може да се обобщи в три големи групи:

А. Функционална организация наземна група

Зона музейна експозиция

-    Главното фоайе е планирано като място за свободна циркулация на посетители. То предлага разнообразни информационни материали за текущите експозиции, предстоящи събития в града, както и площи за временни изложби на местни артисти търсещи контакт с широката публика.

Научно-изследователска зона – второстепенно фоайе, споделено работно пространство.

Б. Функционална организация подземна група

Зона музейна експозиция

 • Експозиционни площи, консервационно студио складови помещения, обслужващи помещения, паркинг.

Зона със свободен достъп

-     Експозиционни площи на открито, кафене, ресторант.

В. Функционална организация надземна група (висока сграда)

-     Конферентна зала, работни ателиета, обучителни офиси, вертикална експозиция – космос, архив на музейната администрация, администрация на музея, планетариум, специализирана библиотека, детски научно изследователски център, споделени жилищни пространства за наемане от творците и научните работници ползващи работните ателиета, панорамен бар.

 

IV.Обемно - пространствено решение

Обемно – пространственото решение е повлияно от следните фактори:

 

Градоустройствени:

 1. Основни пешеходни потоци
 2. Пешеходна връзка между двата бряга на реката
 3. Създаване на обществено пространство за квартала
 4. Изграждане на ансамбъл с околните сгради

 

Психологически:

 1. Създаване на двупосочно отношение „човек-сграда“
 2. Предоставяне на възможност за индивидуална интерпретация

 

Емоционални:

 1. Създаване на разнообразни по въздействие пространства
 2. Различно възприемане на сграда в зависимост от гледната точка

 

V.Конструктивно решение

Поради голямата площ, която обхваща разработката, разнородните по функция и обем пространства се налага разделяне на сградата чрез няколко деформационни фуги, които позволяват използване на различни конструктивни системи, които да отговарят на утилитарните ѝ нужди. И четирите части на сградата са решени със стоманобетонна конструкция.

За експозиционната зона са предвидени подпорни разстояния от 18/18m. Вертикалните конструктивни елементи са превърнати в скулптурни произведения на изкуството. Хаотичната им на пръв поглед форма е продиктувана от триъгълната структура на касетирания таван, който оформя подовата конструкция. Чрез издължаване на определени части от вертикалните конструктивни елементи се намалява подпорното разстояние без това да се отразява визуално на пространството.

За покритието на главното фоайе също се предвижда касетиран таван.

Високата сграда е решена с предварително напрегната безгредова конструкция.

 

VI.Заключение

Проектната разработка цели да създаде синтез между определящите  тематики  на   сградата – приложни изкуства и наука.  Външният облик на сградата се изразява чрез едно от приложните изкуства, а именно скулптурата. Сложната  функционална структура от друга страна  може да се интерпретира като  символ за различните научни направления, които въпреки своите  различия  се допълват и  спомагат за създаването на  един неразделен организъм.


Автор


Ганчо Иванов Ганчев