Проект 63: Висше училище за компютърни науки, дизайн и информационни технологии, София

., УАСГ, София


за проекта


Все по-голямата зависимост на бизнеса от IT сектора налага търсенето на промяна, която да доведе до по-добра връзка между професионалната и академичната среда.

  Необходимо е създаването на модерно учебно заведение, което освен като хранилище за знания, да бъде възприемано и като обществен център - място, в което без проблем да се осъществява формално и неформално общуване по всички нива. Подобряване на комуникацията и трупането на социален опит са от съществено значение за личностното развитието на младия човек и превръщането му в ценен за бизнеса кадър.

  Проектът е условно разделен на две части. Първата включва градоустройствена разработка на модерен Университетски научно-изследователски комплекс, включващ следните функционални единици: университет, научно-изследователски център, културно-развлекателен център, спортна зона, общежития, хотел, мултифункционална сграда с офиси и жилищни части. Втората – проектно решение на Висшето учебно заведение. За ситуация е избрана територията срещу “Бизнес парк” София в кв. „Младост 4“, заключена между Околовръстен път и бул. „Александър Малинов”.

 Наличието на метро, значително улеснява достъпа до комплекса – създава се възможност за бърза връзка с ключови за столицата места. Обширната територия позволява разгръщането на паркова структура, създавайки по този начин рекреационни зони за студенти, преподаватели и гости.

 

КОНЦЕПЦИЯ

  Темповете, с които се развива сектора, налага търсенето на архитектурна форма, която да бъде в унисон с функцията, стояща зад нея.

  Обемно-пространственото решение представлява композиция от взаимнопресичащи се, ортогонални обеми. Така вместо един обем, индиферентен към околната среда, се получава архитектурна форма, едновременно участваща активно в средата и създаваща вътрешни и външни динамични пространства /зелени тераси/.

  Търсен е максимално лаконичен архитектурен образ, който да прави препратка към сферата на високите технологии.

 

ФУНКЦИЯ

  Университетът е предвиден за 2500 студенти и 500 преподаватели и служители. Влизането е от запад, на ниво кота +/- 0.00 в централно фоайе – светъл и просторен атриум, осигуряващ непрекъсната визуална връзка с пространствения център на комплекса. Около него са ориентирани лекционни зали, аула, библиотека, зоната на хранене, зони за рекреация и изчакване.  Подробно са развити и изследвани учебния и административния сектор.

 Най-съществената и най-отличителната черта е наличието на свободни, мултифункционални пространства. Пространства, които могат да бъдат трансформирани както в рекреационни зони, така и в зони с работни места, зони за изложби. Пространства, които макар и не категорично дефинирани посредством под, стени и таван, са не по-малко използваеми от затворените учебни зали.

 

КОНСТРУКЦИЯ

 Конструкцията на сградата е смесена стоманена и стоманобетонна. Нивото на сутерена е решено със стоманобетон, а всички надземни нива – с метална гредова конструкция. Конзолите са решени чрез стоманени гредостени. Подовата конструкция е от високопрофилна ламарина със замонолитващ бетонен слой. Координационната височина на етажите е 5м, светлата – 3,50м.

 

ФАСАДНА ТРЕТИРОВКА

  Използвани фасадни материали – стъкло и ламарина . За обемът на аулата, както и на лекционните зали, е предвидена облицовка от фалцова ламарина. Останалата част е решена със стъклена окачена фасада. Трите обема, левитиращи над основния гръбнак на композицията са решени по един и същи начин, в унисон с функцията стояща зад тях - пред окачените фасади са разположени пана от перфорирана ламарина и праховобоядисани алуминиеви жалузи. Редуването на отделните пана цели създаването на пластика, в иначе равната фасада.


Автор


Нели Чонгова