Проект 64:Хидропарк Искър. Концепция за реализиране. Център за управление.

., УАСГ, София


за проекта


Oбект на дипломния проект е Хидропарк Искър, крайградски парк по поречието на р. Искър, попадащ в периферията на София. Идеята за парка е заложена в действащия ОУП на града, но до момента е останала нереализирана на по-ниски устройствени нива. При анализ на територията се открояват две зони с коренно различен характер: южна с природен и северна с индустриален. Ако южната е силно посещавана и възприемана като среда за отдих, то северната е слабо позната и неглижирана. Затова тази зона е избрана за по-нататъчна разработка. Територията е доминирана от индустриалния ландшафт. Особено внимание заслужават множеството изкуствени езера, възникнали вследствие експлоатацията на кариерите за инертни материали. Основен е въпросът за бъдещето на територията след приключването на концесиите върху тези кариери и необходимостта им от рекултивация.

      Концепцията за реализирането на Хидропарк Искър е базирана на даденостите на територията. Първо е разгледан въпросът за третирането на индустриалния ладшафт като неразделна част от историята на територията. Предложени са няколко сценария: премахване и рекултивация, запазване в автентичен вид или преизползване на материали и съоръжения. Следващ аспект е осигуряването на достъп и непрекъснатост на движението (пешеходно и велосипедно) по поречието на р. Искър – гръбнакът на хидропарк Искър. Накрая са предложени нови обществени ядра в парка, които да привличат посетители и да им предлагат разнообразни активности (образователни, спортни, развлекателни) в съответствие с характера на територията. Едно от тези ядра, Център за управление на Хидпропарк Искър, е избрано като обект на детайлна разработка.

За разполагането на Центъра за управление е предложена зоната около Петмогилското езеро – изкуствено езеро с няколко действащи в момента кариери. Тук се наслагват природа, индустрия и изкуствена природа. Устройственото решение предвижда рекултивиране на повечето кариери след тяхното закриване. Една от тях обаче, се запазва автентичен вид, за да разказва на посетителите за паметта на мястото. Някои от премахнатите съоръжения се преизползват – например старите силозите се превръщат в изгледни площадки, а пасарелките – в нови пешеходни мостове. С цел осигуряване на достъп се предвиждат нови велосипедни и пешеходни алеи покрай река Искър.

Центърът за управление се състои от няколко сгради. Основната сграда се намира на мястото на премахната кариера и бележи пресечната точка между трите обособени подзони: РЕКА, КАРИЕРА и ЕЗЕРО. Програмата на Центъра включва работни места за администрацията на парка,  пространства за посетители (приемно фоайе с кафе и зала за събития) и обслужващи помещения (склад за велосипеди и каяци, техническо помещение и общ склад). Нейният обем е реверанс към старите индустриални съоръжения, тектониката ѝ - към местните ресурси. Сградата има две лица – към заобикалящата среда и към вътрешното ѝ пространство. Обиколната галерия служи за циркулация на посетителите в сградата и за подслон от атмосферните условия. В градината може да проследи процесът по събирането на дъждовната вода. 

Центърът за управление е начална точка на маршрутите, служещи за опознаване на територията. В различните подзони са разположени трите тематични ателиета, служещи за провеждане на срещи и работилници. Те са решени като повтаряеми еднопространствени павилиони, които чрез ориентацията на остъглената си фасада насочват вниманието към пейзажите РЕКА, КАРИЕРА или ЕЗЕРО – основополагащи за Хидропарк Искър.


Автор


Васил Венелинов Вандов

Месторабота: dontDIY studio