Проект 7U: Паркоустрояване н а тематичен парк към Университетската болница, Орхус, Дания

., Лесотехнически университет, София


за проекта


Обект и предмет на дипломната работа
Обект на Дипломния проект е “Паркоустройство на тематичен парк към Университетската болница в град Орхус“, обхващащ имот 1а в квартал Skejby. Разработваната територия е с обща площ от 11,07 ha. Имотът е разделен на две части от пресичаща го улица. Южната част е по-малка па площ, в нея се намира сграда и част от езеро,което е част от система езера. Разработката обхваща частта на север от ул. „Тиге Зондергардс“., която е с площ от 11.07 ha.
Предвижда се да се изготви проект за паркоустрояване на територията, която е собственост на регион Централна Дания и според общинския план от 2017 г. попада в раздел незостроени площи, предназначени за обществени.
 
Цел на проектиране
Целта на дипломната разработка е да предложи проект за паркоустрояване на територията, който се базира на политиката на града за „Устойчиво развитие“, като се разработи хармонична паркова среда, осигуряваща различни взаймодействия от една страна между хора със различен социален, здравен и културен статус и от друга страна да подпомогне възстановяване на връзката между човека и природата с нейните елементи.
 
Концепция
Концепцията на дипломната работа за „Тематичен парк към Университетската болница в Орхус“ е развита върху идеята за взаимодействието между 5-те елемента- пространство, въздух, огън, вода и земя.
Много древни системи обясняват цялото многообразие в природата чрез 5-те елемента. Всяко материално нещо се разглежда като определено съотношение от 5-те елемнта. По този модел се обясняват природата, както и човек, като микромодели на Космоса, съществуващи по всеобщите му закони.
На база на теорията за елементите е изграден „Тематичен парк към Университетската болница“, който представлява своеобразна „терапевтична градина“. Той изобразява система от пространства, отразяващи взаимодействието между елементите, като във всяка зона преобладава един елемент. За да възвърне баланса в здравословното си състояние, човек може да прекара повече време в пространството, което е изградено според характеристиките на елемнта, чийто недостиг изпитва.
 
Елемент пространоство
Представителна част
Представителната централна част в парка е подходящо място, което да се формира на база на характеристиките на елемента пространство.
Елемент въздух
Зона за учене и интелектуална дейност
Елементът въздух е представен в парка посредством зоната за учене и интелектуална дейност в източната част. Ученето, обмяната на информация и изследването са процеси, които продължават през целия живот на човек. Чрез обособяване на тази зона човек има спокойствието да се отдаде на подобен тип дейности без да бъде обезпокоен, като има възможност да споделя с други хора преживяването.
Елемнт огън
Зона за активни дейности
Елементът огън определя зоната за активни дейности в южната част на парка. Тази зона помага на деца и възрастни от всички възрасти да се почувстват уверено да поемат рискове, да играят и да се движат. Необходимо е пространството да бъде безопасно, като същевременно предоставя разнообразие за различен тип активности.
Елемент вода
Зона за уединение и релаксация
На база на характеристиките на елемента вода се оформя зона за уединение и релаксация. Тази зона позволява на посетителите да прекарат време насаме със себе си, за да размишляват или да се откъснат от проблемите като просто съзерцават водната повърхност.
Елемент земя
Зона за градска ферма
Елементът земя е изразен чрез формираната зона за градска ферма в северната част. Тази зона е мястото, на което хората се събират, за да изградят по-здравословна среда и връзка един с друг чрез задружен труд.

Автор


Виктория Станимирова