Проект 12U: ЖИЛИЩНА СТРУКТУРНА ГРУПА И ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

жк „ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН“ – гр.СОФИЯ, УАСГ, София


за проекта


В рамките на жилищния квартал „Експериментален“ в гр. София се проектира жилищна единица с градски център, която да играе ролята на място с постоянен поток от хора, които живеят и работят в квартала.
При определянето на най-подходящо място за достъп се взема предвид връзката с кв. „Горубляне“, който е съществуващ. Създава се транспортно съединение между двете важни столични пътни артерии – Околовръстен път и Цариградско шосе, с цел облекчаване на автомобилния поток. Друго главно направление е връзката по посока изток-запад. Уличната мрежа е решена чрез улици от няколко класа според тяхната важност за достъп. Преминаването от един клас в друг клас улица е изградено спрямо изискванията за преход. Пешеходният подход се развива по тротоари, като достъпът между различните става чрез подземни подлези. Зонирането е решено спрямо създалата се централна градска част с бизнес, развлекателни, административни и други обществени функции, както и разположението на зони за рекреация и отдих около тях с много зелени и водни площи. Жилищната функция се разпръсква около централната плавно във всички посоки. Във всеки един жилищен квартал са изградени зелени площи, заедно с площадки за спорт. Осигурено е предимно подземно паркиране в периметъра на всяка една сграда, като на места има и малки надземни паркинги за по-лесен достъп на гости и посетители. Силуетно решението е взето спрямо усещането за градация във височината на сградите спрямо посоките юг-север и изток-запад. Това се дължи на съществуващата зона с ниско жилищно застрояване на кв. „Горубляне“ и незастроените площи около Околовръстния път. По западната граница на разработваната територия етажната височина също намалява, съобразявайки се с предвидената зона за озеленяване от общия устройствен план. Проектът е съобразен с близостта на разработваната територия до бъдещи метростанции, бизнес парк, градски центрове и др., както и със съвременните тенденции в сферата на постоянното обитаване.
Съдържание на функционалното зониране в разработваната територия:
• Зони с еднофамилни жилищни сгради
• Зони с многофамилни жилищни сгради
• Обществен център
o Бизнес сгради;
o Административни сгради;
o Сгради с развлекателни функции;
o Училище;
o Детска градина;
• Зона „спорт“

Автор


Моника Меракова, Даниела Тодорова