Проект 14U: Паркоустройство и благоустройство на част от парков обект „Отдих и култура“,

Пловдив, Лесотехнически университет, София


за проекта


Целта на проекта е паркоустрояване и благоустрояване на парков обект за широко обществено ползване, част от парк „Отдих и култура“, функциналното му обвързване с прилежащите територии и превръщането му в предпочитано място за почивка.

Разработването на конкретната територия е е продиктувано главно от това да бъдат обслужени нуждите на жителите в новоформиращия се квартал, разположен южно спрямо Гребната база. Очаква се живущите там да са основни ползватели  на парка, като се предвижда той да бъде използван за ежедневен отдих. Също така тази част от парк „Отдих и култура“ се явява „ключов камък“ в свързването на южната и северната част на парка, образувайки, своеобразен ринг около Гребната база.

Разглеждайки разпределението на функциите в разработваната територия, не можем да пренебрегнем съществуващите вече такива по протежение на Гребния канал. Както става ясно от изложените схеми, те са  концентрирани главно в югоизточната част на канала. Това прави функционалното разпределение дисбалансирано и до голяма степен лишава останалата част от парка от посетители. Поради тази причина, работата се явява примерна концепция за развитие на цялото крайбрежие на канала. Функционалното разпределение в разроботваната част се представлява естествено продължение на съществуващото такова. Зоните спазват установения ритъм и са разположени в контакт с Гребния канал, формирайки „противовес“, балансиращ парковата част, контактуваща с югозападното крайбрежие. 

Южната част на разработваната територия е предвидена за практикуване на тих отдих, а също така и изпълнява ролята на буфер между булеварда и канала. Тя заема по-голямата част от разработката. В противоположната част на разглежданата територия са предвидени повече функции, целящи оживяване и разнообразяване на периферията на Гребния канал . Именно там са разположени две детски площадки и една площадка за домашни любимци. Композиционният център представлява открита сцена и затревена трибуна, даваща възможност за провеждане на различни по характер мероприятия. Общественото обслужване в разработката е представено от кафе вписано в обема на трибуната и няколко павилиона за храни и напитки. Функциите събрани в разработваната територия до голяма степен материализират името на парка – „Отдих и култура“.

Проектната алейна мрежа е решена в свободен, геометризиран стил. Флуидният рисунък и почти пълното отсъствие на прави линии, придава органичен вид на композицията,. Това от своя страна балансира изявената линеарност на Гребния канал. Алейната мрежа е съобразена със запазващата се дървесна растителност, именно поради тази причина главната алея е с подобна меандрична форма, което същевременно осигурява и по-голямата ѝ дължина. Тя свързва диагонално двата края на парка, а също така и обособява композиционния център на парка. Второстепенните алеи осигуряват бърз достъп до вътрешността на парка от жилищните територии на югоизток и паркинга. Плочопътеките служат за оптимално обслужване на всички зони и осигуряване на обходни маршрути.

Обемно – пространствената композиция е съвкупността от открити, полуоткрити, полузакрити и закрити пространства. Цялото това разнообразие е намерило приложение в проекта, продиктувано от фактори като формите на терена, дървесно-храстовата растителност и архитектурните елементи. При формирането на на обемно-пространствената композиция под внимание са взети потребностите на бъдещите посетители, като равномерно засенчване през летните месеци и  шумо и прахо изолирането от съседните улици. Запазващата се дървесна растителност е допълнена от сходни по хабитус видове, образувайки масиви, сепариращи отделните пространства. Те от своя страна плавно преливат от едно в друго, чрез използването различни типове насаждения като солитери, редини, редови насаждения, дървесно – храстови групи и масиви.

Автор


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ